O nas

Zakład Wydawniczo-Poligraficzny został utworzony 1 stycznia 1973 r.
zarządzeniem nr 52 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1972 r.
w celu usprawnienia prac poligraficznych w Ministerstwie i jednostkach podległych.

Zakład jest państwową jednostką budżetową, podległą Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii, której dyrektorem jest Pan Michał Farmas vel Król.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

  1. prowadzenie obsługi wydawniczo-poligraficznej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,  zwanego dalej „Ministerstwem”, oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych nie posiadających osobowości prawnej, w tym wykonywanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanych przez Ministerstwo programów społecznych i innych przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa;

  2. reprezentowanie Ministerstwa jako dysponenta publikacji rządowych oraz periodyków, w zakresie składu, druku i kolportażu.

Zakład może, za zgodą Ministra, świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1, także dla innych jednostek sektora finansów publicznych oraz państwowych jednostek organizacyjnych.

Zakład wykonuje kompleksowe prace wydawnicze i poligraficzne od opracowań merytorycznych i graficznych poprzez redakcję techniczną, korektę, skład, przygotowalnię, druk, oprawę introligatorską.

Posiada możliwość druku cyfrowego wielonakładowego czarno-białego i wielobarwnego oraz druku offsetowego. Realizuje zamówienia zarówno ściśle określonych parametrów jak również na podstawie wstępnych koncepcji do których przygotowuje konkretne, wariantowe rozwiązania redakcyjno-graficzne.

Zakład dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym zlokalizowanym w obiekcie przy ul. Usypiskowej 2, a doświadczona kadra Zakładu umożliwia wykonanie prac wg kryteriów ustalonych i zgodnych z oczekiwaniami zamawiającego.

Wysoka jakość posiadanych urządzeń poligraficznych i introligatorskich gwarantuje najwyższą jakość prac w tym:

  • Broszur
  • Folderów
  • Czasopism
  • Książek
  • Ulotek
  • Wizytówek