RODO

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością statutową Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego

Ministerstwa, Rozwoju, Pracy i Technologii.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii z siedzibą
w Warszawie przy ul. Usypiskowej 2, 02-386 Warszawa tel: 22 621 64 81,
tel: 22 622-46-18, e-mail: sekretariat@zwp.gov.pl.

Inspektor ochrony danych w Zakładzie Wydawniczo-Poligraficznym MRPiT
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Janem Pryciakiem, e-mail iod@zwp.gov.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Usypiskowa 2, 02-386 Warszawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Wydawniczo-Poligraficznym MRPiT
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej zwane RODO).

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub współpracownikiem przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest, więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione
Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych następującym podmiotom:
a)    podmioty, którym Zakład powierza dane osobowe do przetwarzania na zasadach określonych w przepisach prawa;
b)    organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego.

Okres przetwarzania Twoich danych  osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania. W przypadku klientów i kontrahentów lub współpracowników dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa  przez 5 lat podatkowych.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Zakład
•    prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO);
•    prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO);
•    prawo do usunięcia danych(„prawo do bycia zapomnianym”) (uregulowane w art. 17 RODO);
•    prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO);
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO);
•    prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO).

Skarga do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce skargi należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe a zawarcie umowy

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz automatyczne profilowanie

Zakład nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych.

Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę

Klauzula informacyjna dla firm

Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych